ހޯދާ
* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ވޯޓްފޮށީގެ ނަތީޖާ ތަކުގެ ތަފްސީލް ދަނީ އަޕްޑޭޓް ކުރެވެމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ތިފެނިވަޑައިގަންނަވާ އަދަދުތައް އެއީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (63)   ބާތިލް (0)   ސައްޙަ (705)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 768


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ލެޖެންޑް
އަމިއްލަ
 
އެމްޑީޕީ
 
ޑީއާރްޕީ
 
ޖޭޕީ
 
ޑީކިއުޕީ
 
ޕީއޭ
 
އޭޕީ
 
އެމް.އެން.ސީ
 
ޖީއައި
 
އައި.ޑީ.ޕީ
 
ޑީ.އެފް.ޕީ
 
އެސް.އެލް.ޕީ
 


މިހާތަނަށް މިދާއިރާއަށް ވޯޓު ގުނާފައިވާ ފޮށިތައް
A01.3.1 ހޯރަފުށިދާއިރާ ހޯރަފުށި-1 BX4.1.1 ކުޅުދުއްފުށި - އެހެނިހެން F02.1.1 އޭދަފުށިދާއިރާ ހިތާދޫ-1 F03.1.1 ކެންދޫދާއިރާ ދަރަވަންދޫ-1 F03.2.1 ކެންދޫދާއިރާ ދޮންފަނު-1 F03.4.1 ކެންދޫދާއިރާ ކަމަދޫ-1 G01.1.1 ހިންނަވަރުދާއިރާ ހިންނަވަރު-1 H01.1.1 ކާށިދޫދާއިރާ ކާށިދޫ-1 H01.2.1 ކާށިދޫދާއިރާ ގާފަރު-1 H03.2.1 ގުރައިދޫދާއިރާ މާފުށި-1 H03.3.1 ގުރައިދޫދާއިރާ ގުރައިދޫ-1 I01.1.1 މާމިގިލިދާއިރާ ފެންފުށި-1 I01.5.1 މާމިގިލިދާއިރާ ދަނގެތި-1 I02.1.1 މަހިބަދޫދާއިރާ މަންދޫ-1 J01.1.1 ފެލިދޫދާއިރާ ފުލިދޫ-1 J01.3.1 ފެލިދޫދާއިރާ ފެލިދޫ-1 J02.0.1 ކެޔޮދޫދާއިރާ - މާލެ-1 J02.1.1 ކެޔޮދޫދާއިރާ ރަކީދޫ-1 J02.2.1 ކެޔޮދޫދާއިރާ ކެޔޮދޫ-1 K01.1.1 ދިއްގަރުދާއިރާ ދިއްގަރު-1 K01.3.1 ދިއްގަރުދާއިރާ ރަތްމަންދޫ-1 K02.3.1 މުލަކުދާއިރާ ކޮޅުފުށި-1 M01.1.1 މީދޫދާއިރާ މީދޫ-1 M02.3.1 ކުޑަހުވަދޫދާއިރާ ކުޑަހުވަދޫ-1 N01.4.1 ވިލުފުށިދާއިރާ ދިޔަމިގިލި-1 Q01.1.1 ތިނަދޫދާއިރާ ތިނަދޫ-1 S04.1.1 ހިތަދޫއުތުރުދާއިރާ ހިތަދޫ -1 TXX.1.1 ހުޅުމާލެ އެހެނިހެން -1 މާލެއިން އުތުރު TXX.1.3 ވިލިނގިލި އެހެނިހެން -1 މާލެއިން އުތުރު W02.1.1 މެލޭޝިއާ / ކްއަލަލަމްޕޫރް W03.1.1 ސްރީލަންކާ / ކޮލޮމްބޯ W10.1.1 މާފުށި ޖަލު X08.1.1 ގާކޮށިބީ (ށ) Z07.1.1 ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް (ކ. ވިހަމަނާފުށި) Z72.1.1 ހެލެނގެލި އައިލެންޑް ރިޒޯޓް (ކ. ހެލެނގެލި)
ފެލިދެ އަތޮޅު (ވ. އަތޮޅު)
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ރަކީދޫ، ކެޔޮދޫ

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން މުޙައްމަދުފުޅު
ދަފްތަރު ނަންބަރު: 3064، ކ.މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.52%

(46 ވޯޓު)

2 - އާދަމް މިޤްދާދު
ހ. ރޯޒްމެރީ، މާލެ
DQP ޓިކެޓުގައި

0.57%

(4 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ޙަސަންފުޅު
ވައިލެޓްވިލާ، ވ.ކެޔޮދޫ
MDP ޓިކެޓުގައި

36.74%

(259 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހިމް ޝިހާމް (ޝިހާމް)
ހ. ތިމާވެށި، ކ. މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

12.91%

(91 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ހ.ރަބީޢީމަންޒިލް، މާލެ
DRP ޓިކެޓުގައި

43.26%

(305 ވޯޓު)